پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله : تَهادَوا تَحابُّوا، تَهادُوا فإنَّها تَذهَبُ بِالضَّغائنِ؛ به يكديگر هديه دهيد، تا نسبت به همديگر با محبت شويد. به يكديگر هديه دهيد؛ زيرا هديه كينه‏ ها را مى‏ برد. کافی : ج۵ ، ص۱۴۴ ، ح۱۴
صفحه اصلی
صفحه نخست > معاونت ها و ادارات > معاونت مالی و اداری

 اداره امور اداری مالی:

اين اداره مأموريت دارد بر اساس سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب و از طريق كسب تأمين و تخصيص منابع مالي (درآمدها، اعتبارات و بودجه ) ساير قسمت‌هاي مجتمع را در جهت ايفاي مأموريت‌هاي خود ياري نمايد.

1. وصول و تأمين اعتبارات جاري، عمراني، و... مجتمع از واحدهاي ذيربط ستادي؛

2. پرداخت هزينه هاي مستمر و غيرمستمر مجتمع برابر ضوابط و مقررات؛

3. تنظيم حساب‌هاي ماهانه و ساليانه هزينه هاي مجتمع و ارسال آن به اداره كل امور مالي المصطفي؛

4. كنترل وبررسي قراردادهاي منعقده در ساير بخش‌هاي مجتمع و ارايه آن به المصطفي؛

5. تهيه و تنظيم آمارها و نمودارهاي ماهانه و ساليانه از كليه اعتبارات به تفكيك رديف هاي اصلي و فرعي.